Regulamin Serwisu Internetowego dla Specjalistów

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Redaktor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego dermatolog.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 

§1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Specjalistę podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Specjalisty w Serwisie Internetowym.
 3. Konto Specjalisty lub Konto Lekarza – oznacza indywidualny dla każdego Specjalisty / Lekarza panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Specjalistę / Lekarza Rejestracji.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Specjalistę ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie dermatolog.pl.
 7. Specjalista – oznacza osobę fizyczną posiadającą uprawnienia i wykonującą zawód lekarza na podstawie przepisów prawa polskiego.
 8. Usługodawca – oznacza Redaktor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Jana Pawla II 27, NIP: 5272650453, REGON: 142856780, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380763, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych; e-mail: redakcja@dermatolog.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Specjalistów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Specjalisty. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Specjalistów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Specjalisty oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Specjalistów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Specjalista może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu założenia Konta Specjalisty w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Specjalistę aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Specjalistę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Specjalistę Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Specjalistów przez osoby nieuprawnione, dlatego Specjaliści powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Specjalisty z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Specjalista jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Specjalistę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 

§3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Specjalisty, Specjalista obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Specjalista powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Specjalista ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. W trakcie Rejestracji Specjalista może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Specjalisty, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Specjalisty, podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wyrażenie przez Specjalistę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Specjalisty. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Specjalisty. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Usługodawca dokona weryfikacji danych kontaktowych oraz dokona aktywacji konta Specjalisty po czym Specjalista otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość elektroniczną zawierającą dane potrzebne do zarządzania kontem Specjalisty, w tym login oraz oraz link do zmiany hasła.  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Specjalisty, zaś Specjalista uzyskuje możliwość dostępu do Konta Specjalisty i usług udostępnianych w ramach Konta Specjalisty.

 

§4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, drogą elektroniczną na rzecz Specjalistów usługi odpłatne i nieodpłatne.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Specjalistów, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie nieodpłatnego Konta Specjalisty przez okres 14 dni od daty aktywacji konta Specjalisty przez Usługodawcę;
  4. Zamieszczenie treści.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Specjalistów, drogą elektroniczną usługę odpłatną: a) odpłatne konto Specjality  b) Konto Specjalisty „Dermatolog.pl poleca”.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Specjalistów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 6. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Specjalista, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 9. Specjalista może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Specjalisty, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu. W ramach usługi Specjalista ma możliwość utworzenia swojego profilu, który będzie prezentowany na Stronie Internetowej Serwisu.
 11. Specjalista, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Specjalisty wybierając odpowiednie polecenie w nim dostępne, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy zgodnie z §10.
 12. Usługa Zamieszczenie treści polega na umożliwieniu Specjaliście przez Usługodawcę publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Specjalisty, będących w szczególności odpowiedziami na treści zamieszczone przez innych użytkowników Serwisu Internetowego. W celu skorzystania z usługi Specjalista wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Zamieszczona przez Specjalistę treść jest publikowana na Stronie Internetowej Serwisu po uprzedniej akceptacji przez Usługodawcę.
 13. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie treści możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Specjalistę z usługi.
 14. Usługa Dermatolog.pl poleca, polega na przyznaniu i wystawieniu certyfikatu Specjaliście przez Usługodawcę, na który składają się elementy określone w §4 ust. 15. Z usługi mogą skorzystać wyłącznie Specjaliści prowadzący działalność zawodową co najmniej trzy lata. Przyznanie certyfikatu możliwe jest po przeprowadzeniu przez Usługodawcę weryfikacji prowadzonej działalności przez Specjalistę. Weryfikacja składa się z trzech etapów:
  1. sprawdzenie zgodności podanych danych podczas Rejestracji przez Specjalistę z informacją zawartą w odpowiednich rejestrach publicznych;
  2. analiza dokumentów poświadczających uprawnienia lub umiejętności Specjalisty, których przesłania może Usługodawca wymagać od Specjalisty;
  3. ocenę jakości obsługi klientów przez Specjalistę, w szczególności poprzez analizę przygotowanej przez Usługodawcę ankiety i/lub sprawdzenie dostępnych opnii o Specjaliście.
 15. W przypadku pozytywnej weryfikacji, o której mowa w §4 ust. 14:
  1. profil Specjalisty prezentowany na Stronie Internetowej Serwisu zostanie oznaczony treścią „dermatolog.pl poleca”;
  2. profil Specjalisty prezentowany na Stronie Internetowej Serwisu będzie wyświetlany przed profilami innych Specjalistów, którzy nie korzystają z usługi Dermatolog.pl poleca;
  3. Specjalista otrzyma od Usługodawcy naklejkę i/lub inne materiały zawierającą treść „dermatolog.pl poleca”, która zostanie przesłana na adres podany przez Specjalistę podczas Rejestracji.
 16. Rezygnacja z usługi Dermatolog.pl poleca możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi zgodnie z §10.
 17. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Specjalisty i usług w przypadku działania przez Specjalistę na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników Serwisu Internetowego, naruszenia przez Specjalistę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Specjalisty i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Specjalistę zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Specjalisty i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Specjalisty i usług. Usługodawca zawiadamia Specjalistę o zablokowaniu dostępu do Konta Specjalisty i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Specjalistę podczas Rejestracji.

 

§5 Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
 5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
 6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówione usługi odpłatne przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

 

§6 Reklamacje

 1. Specjalista może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Specjalista winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Specjalisty, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§7 Odpowiedzialność Specjalisty w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Specjalista dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne
 2. Specjalista oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych użytkowników Serwisu Internetoweg oraz Usługodawcę;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Specjalista nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Specjalistów treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §8 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Specjalistów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §8 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Specjalistów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Specjalista wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
 8. Specjalista udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Specjalistę w Serwisie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu. Specjalista udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w §7 ust. 8 lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. w zakresie wykorzystania utworu, jak również jego fragmentów – wykorzystanie w celach sprzedażowych, reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Usługodawcy oraz innych przejawów jego działalności.

 

§8 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Specjalista lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

 

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Specjalistów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje sie w polityce prywatnośći.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Specjalistów w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Specjalistę.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Specjalisty.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Specjalisty. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Specjalista naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Specjalisty.

 

§10 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Specjalista, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Specjalista rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Specjalisty.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Specjalisty stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Specjalistę podczas Rejestracji.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, gdy Specjalista posiada aktywne usługi odpłatne, otrzymuje on proporcjonalny zwrot opłaty do niewykorzystanego czasu obowiązywania usługi, liczonego od momentu upłynięcia okresu wypowiedzenia umowy do dnia do kiedy usługi powinny być aktywne.

 

§11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Specjalistę.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Specjalistę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Specjalista nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.010.2019 r.
logo